Analiza organizacji pracy biurowej

Praca biurowa utożsamiana jest jak pisze Barczak (1998) z wyodrębnioną, specyficzną działalnością nieprodukcyjną towarzyszącą pracy produkcyjnej, usługowej oraz administracyjnej - towarzyszy ona każdej zorganizowanej na szerszą skalę działalności człowieka. Polega ona zasadniczo na: gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji. Ekspansja telekomunikacji i informatyki w sferze zarządzania i sterowania organizacjami gospodarczymi i usługowymi pociąga za sobą zmiany w strukturach organizacyjnych firm a także zmiany w podejściu do pracy biurowej, która powinna opierać się na podstawach naukowych i dorobku nauk systemowych. Usystematyzowane prace biurowe dają się algorytmizować i dzięki temu mogą one być wykonywane przy znaczącym udziale metod informatycznych i techniki komputerowej.

Zmian w organizacji zarządzania, jak twierdzi Mikołajczyk (1994) nie można dokonać, jeżeli uwaga zostanie skoncentrowana tylko na zaprojektowaniu struktury organizacyjnej, a pominie się zmiany organizacji w obrębie prac biurowych oraz nie wymieni się niewłaściwych, przestarzałych lub nowoczesnych, ale nieefektywnie wykorzystywanych narzędzi informatycznych, którymi posługują się biura.