Zarządzanie

Zarządzanie - czyli, jak pisze Rutka i in. (1998), celowe podejmowanie decyzji prowadzących do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów odbywa się przez realizację czterech głównych funkcji:

  • planowania,
  • organizowania,
  • motywowania,
  • kontrolowania.

 

Organizowanie jest wieloetapowym procesem pozwalającym stworzyć odpowiednie warunki do osiągnięcia wyznaczonych, zaplanowanych celów. Jak stwierdza Mikołajczyk (1994): „Organizowanie przedsiębiorstwa jest złożoną działalnością przebiegającą w różnych stadiach i zakresach przedmiotowych - jest to metoda zarządzania, której celem jest wzrost efektywności organizacji administracji poprzez racjonalizację procedur, przebiegów pracy, metod i systemów komunikowania i kontroli oraz struktury organizacyjnej.”.

Organizowanie jest funkcją permanentną.

Początkiem organizowania jest tworzenie przedsiębiorstwa. Potem następują procesy organizowania wynikające ze stałej zmiany celów (zadań) oraz warunków i środków działania.