Najważniejsze procesy modelowania wg Górskiego

Górski (1999) jako najważniejsze procesy wchodzące w skład każdego modelu wymienia:

  • Specyfikację - wywiady, analiza danych, dokumentowanie specyfikacji.
  • Inicjację - określenie specyfikacji wymagań, planów projektu, zatwierdzenie (autoryzacja) projektu, budżetu, określenie dostępności niezbędnych zasobów, stworzenie infrastruktury projektu, wyznaczenie zakresu projektu oraz planów zapewnienia jakości.
  • Projektowanie - projektowanie systemu prowadzące do schematycznej reprezentacji głównych składników systemu i ich powiązań, dostarczenie szczegółowych informacji o składnikach systemu.
  • Kodowanie - napisanie i wstępne przetestowanie modułu kodu źródłowego.
  • Integrację - połączenie modułów w podsystemy, a tych w cały system, weryfikacja: testowanie, przeglądy, inspekcje, dowód formalny.
  • Walidację - sprawdzenie czy otrzymany system jest właściwy - zgodny ze specyfikacją, testowanie systemu w oparciu o mierzalne kryteria zdefiniowane w specyfikacji.
  • Instalację - dostarczenie i instalacja w środowisku docelowym systemu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych.