Dokumenty dot jakości użytkowej

Główne rodzaje i przykłady dokumentów dotyczących jakości użytkowej - Eberts (1994):

  • Dyrektywa EC 90/270 - podająca ogólne wytyczne dla kształtowania warunków pracy z komputerem w firmie, odpowiedzialności pracodawcy za używanie w firmie odpowiedniego oprogramowania tzn. stworzonego i wykorzystywanego zgodnie z zaleceniami ergonomii, przystosowanego do zadania, łatwego na nauki i obsługi, dającego operatorowi odpowiednie tempo pracy.
  • Norma ISO 9241 - 11
  • Przewodniki stylu - poradniki dla programistów jak budować dialog i graficzny interfejs użytkownika, często zawierają listę kontrolną, przy pomocy której ocenia się w produkcie ilość odstępstw od stylu i ich skutki dla wygody użytkownika.
<<  
(1)  

(2)