Konieczność zmian

Innowacje w organizacji

Wprowadzane zmiany, jeśli mają w sposób twórczy, nowatorski wpłynąć na organizację, muszą mieć postać innowacji czyli rozwiązania które zmienia dotychczasowy stan rzeczy, wprowadza nowość przyczyniając się do rozwoju i postępu w danej dziedzinie. Innowacja to zmiana celowa i świadoma - nowy sposób realizacji potrzeb odmienny od dotychczasowych. W odniesieniu do przedsiębiorstwa za innowację uważa się, jak twierdzi Kreuter i Wagner (1998) tworzenie lub modyfikowanie procesów, wyrobów, technik i metod działania, które są postrzegane przez daną organizację jako nowe oraz postępowe w danej dziedzinie i prowadzą do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów będących w jej dyspozycji.

Cytując za Pencem (1999) „Innowacje w zarządzaniu stanowią jedną z pożądanych przez kierownictwo organizacji transformacji. (…) Wpływają one na sposób zarządzania przedsiębiorstwem i zatrudnionymi w nim ludźmi. (…) Zmiany w organizacji powinny zmierzać do doskonalenia systemu pracy (…) konieczna jest zmiana w organizacji pracy w kierunku jej humanistycznej racjonalizacji. Konieczne jest dostosowanie systemu pracy do psychofizycznych możliwości i potrzeb człowieka, takie ukształtowanie jej warunków, metod i organizacji, aby jej wykonywanie było wydajne i oszczędne i by zarazem zapewniało mu bezpieczeństwo, wygodę i znaczne zaangażowanie intelektualne.”